ترسیم چشم انداز پیشرفت مدیریت لجستیک در سال 2024

ترسیم چشم انداز پیشرفت مدیریت لجستیک در سال 2024 در اقتصاد در حال تکامل امروز، ماندن در رقابت، مستلزم سازگاری، نوآوری و آینده‌نگری استراتژیک است. شرکت های لجستیک هم مانند دیگر بخش های صنعتی، سوار بر موج پیشرفت های تکنولوژیکی، اتوماسیون فرآیندها و پایداری محیطی هستند. این مقاله به روندهای لجستیکی سال 2024 می پردازد […]