آشنایی با حمل و نقل بین شهری در ایران

حمل و نقل بین شهری در ایران به دلیل وسعت جغرافیایی کشور و وجود شبکه حمل و نقل راه‌آهن، هوایی، آبی و خودرویی، یکی از مهمترین عرصه‌هایاقتصادی کشور است. با توجه به این موضوع، صنعت حمل و نقل بین شهری در ایران به عنوان یکی از صنایع پرسود و پردرآمد محسوب می‌شود. اما در عین […]