تاریخچه تحولات انبارداری در ایران

انبار و انبارداری در ایران، تا پیش از سال 1340 شمسی، وضعیت قابل قبولی نداشت. با وجود اینکه کشورهای اروپایی و پیشرفته ی دنیا، درحال توسعه ی صنعت انبارداری و ساخت انبارهای پیشرفته و مجهز بودند، ایران در وضعیتی اسفبار به سر می برد. در آن زمان، افراد و بنگاه های مختلف، در تهران و […]