عضویت امین ترابر انتخاب در ITCA

شرکت امین ترابر انتخاب (DEKA WORLD )، یکی از زیرمجموعه های هلدینگ دکا لجستیک، در سال 2023 به عضویت در انجمن ITCA ( انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی) ایران پذیرفته شد. ITCA حدود نیم قرن پیش، در سال 1348 با فعالیت سه شرکت حمل و نقل بین المللی ایرانی تاسیس شد […]