شرکت های زیر مجموعه

هلدینگ دکا

شرکت‌های زیر مجموعه دکا را بشناسید

دکـا اولیـن برند تخصصی در زمیـنه ارائه خدمات جـامع لجستیـک حمـل و نقل داخـلی و بیـن المللی، متـشکل از 10 شـرکت زیـر مجموعه می باشد که پروسه حمـل و انبارش ریزترین اقلام تا کالاهای درشت و حجیم را بدون هیچ محدودیتی در سبد خدمات خود تعریف کرده است.