تایم لاین

سال 1387

تاسیس شرکت کالابران

سال 1388

ساخت ساختمان اداری

سال 1389

اخذ مجوز فعالیت
خرید 3 دستگاه کامیون ملکی

سال 1390
صدور بارنامه
سال 1391
ادغام انبار محصول و حمل و نقل
سال 1392

راه اندازی 6 انبار در شعب

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

سال 1393

اخذ گواهینامه سیستم مدیرت یکپارچه

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

سال 1394

ثبت اختراع اولین دستگاه پله رو

دریافت تندیس تک لوتوس دیموند

سال 1395

برگزاری دوره دانشگاه لجستیک در دانشگاه انتخاب

دریافت تندیس برنز دیموند

تحویل فرآیند لجستیک محصولات کارخانه

سال 1396

توسعه انبارهایی شعب به 10 انبار

گواهینامه مدیریت زیست محیطی

گواهینامه ایمنی و بهداشت شغلی

دریافت تندیس طلایی دیموند

تحویل فرآیند لجستیک پتروشیمی

سال 1397

تحویل فرآیند لجستیک بازرگانی خارجی

پالتایز انبار مرکزی محصولات

توسعه انبارهای شعب به 12 انبار

سال 1398

عضو حقوقی انجمن لجستیک ایران

عض حقوقی انجمن ملی کیفیت ایران

دریافت گواهینامه جایزه ملی کیفیت

سال 1399

افزایش 50 دبرستگاه ناوگان کشنده تحت پیمان

تحویل فرآیند لجستیک صادرات

ری برندینگ لوگوی کالابران انتخاب

توسعه انبارهای شعب به 16 انبار

خرید7 دستگاه لیفتراک

خرید 5 دستگاه وانت ملکی

خرید 10 دستگاه ترانزیت ملکی

تحویل فرآیند حمل و نقل برون سپاری

تحویل فرآیند لجستیک انتخاب من

سال 1400

دریافت پروانه بهره برداری

تاسیس شرکت لجستیک انتخاب الکترونیک

راه اندازی اتاق مانیتورینگ انبارها

دریافت جایزه ملی لجستیک

راه اندازی سیستم هوم دلیوری در سراسر کشور

راه اندازی سیستم حمل طبقاتی

تحویل چهارصد هزارمین محصول هومردلیوری

ری برندینگ لوگوی لجستیک انتخاب

راه اندازی نرم افزار همراه لجستیک

خرید 4 دستگاه وانت ملکی

تحویل فرآیند لجستیک مکسا

خرید 6 دستگاه لیفتراک

خرید 8 دستگاه ترانزیت ملکی

توسعه انبارهای شعب به 24 انبار

سال 1401

بهره برداری از مرکز مکانیزه شبکه لجستیک

بهره برداری از 100 دستگاه ناوگان ملکی سنگین

اخذ پروانه فعالیت حمل فرآورده های نفتی

افتتاح مرکز رفاهیات سفیران شبکه لجستیک

خرید 20 دستگاه لیفتراک